Privacy-verklaring Loogo

» - «

Loogo, gevestigd aan Kapelleweg 2 9520 Sint-Lievens-Houtem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.loogo.be
Kapelleweg 2 9520 Sint-Lievens-Houtem
Joost Backaert, zaakvoerder
+32 (0)496 10 61 92
[email protected]

Er is geen DPO aangesteld, aangezien er aan geen van onderstaande criteria voldaan wordt:

  • Het bedrijf doet op grote schaal verwerkingen waarbij personen geobserveerd worden (bv. bewakingscamera’s in openbare ruimten of het online tracken van personen)
  • De organisatie verwerkt grootschalig bijzondere categorieën van gegevens of gegevens met betrekking tot strafrechtelijke feiten
  • Publieke autoriteiten of overheidsinstanties

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Loogo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt, omdat u leverancier bent, …. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als verwerkingsverantwoordelijke:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BTW/ondernemingsnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze

website aan te maken, in correspondentie of via telefonisch of persoonlijk contact.

– Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website- bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Proportionele verwerking
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.
Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

– in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract
– om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
– voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.
Loogo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– In het kader van onze overeenkomst waabij u leverancier bent
– Het afhandelen van uw betaling
– Loogo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Loogo neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat een menselijke tussenkomst vereist is.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Loogo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de persoonsgegevens waarvan hierboven sprake:

– 7 jaar voor gegevens in het kader van een klanten- of leveranciersovereenkomst, de boekhouding, …
– 2 jaar na het einde van de overeenkomst bij andere gegevens

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Loogo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Loogo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Persoonsgegevens die we verwerken in opdracht van onze klanten

We verwerken persoonsgegevens die door onze klanten worden doorgegeven in het kader van onze dienstverlening,
bijv. naam en voornaam van hun personeelsleden, gegevens van hun klanten, hun leveranciers, facturatiegegevens, … .
Welke type gegevens verwerkt worden, wordt vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst met onze klant.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Loogo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door Loogo U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Loogo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Loogo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]