Verkoopsvoorwaarden

» - «

1. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN.
De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.
Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.
De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

 

2. VOORSTELLEN EN BESTELLINGEN
Al onze voorstellen en prijslijsten zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite van Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.
Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ook elektronische bestellingen van de klant dienen door Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn.
Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert behoudt zich het recht voor om ten allen tijde voor de levering van de goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert  een andere verkoopprijs vermeldt. In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.
Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert behoudt zich het recht voor om een administratieve kost van minimum 15,00 euro per wijziging aan te rekenen op elke bestelling waaraan een klant wijzigingen wenst aan te brengen en die reeds door Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert verwerkt is. Deze wijziging kan gaan om een prijsverlaging, een toevoeging van lijnen aan een bestelling, een wijziging van het aantal bestelde eenheden, een wijziging van product, enz.
Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
De prijzen betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen. Kosten, verpakkingen en belastingen zijn niet inbegrepen in onze prijzen. De vervoerskosten zijn ten laste van de klant.
Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch.
Bij het plaatsen van een bestelling bij Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert dient de klant zichzelf te identificiëren, en wordt de klant door Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna samengevoegd genoemd “Klantidentificatie”). Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekende inkooporder. Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.
Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van bestellingen die werden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een klant. Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert is bijgevolg gerechtigd om aan de klant wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze klant betaald te worden met betrekking tot de bestellingen geplaatst met zijn Klantidentificatie. De klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert toegekende Klantidentificatie. In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert schade lijdt, dient de Klant Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert hiervoor schadeloos te stellen. De klant dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert onmiddellijk nadat de klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken. Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ontstane schade in de periode tussen het verlies/misbruik en de aangifte ervan door de klant.

3. VERBINTENISSEN
Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een afgevaardigd bestuurder of een persoon van Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

4. LEVERINGSTERMIJNEN
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

5. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO
De geleverde goederen blijven eigendom van Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.
De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de hiervoor in artikel 5 omschreven betalingen aan Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert niet zijn voldaan. Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.
De klant zal Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert verwittigen indien de goederen en materialen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken.
Op straffe van schadevergoeding zal de klant Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De klant verbindt er zich toe Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert meegedeeld worden.
Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze magazijnen. Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen, zelfs in geval van verkoop van “franco” levering. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.
De klant verbindt zich ertoe onze goederen te komen halen of te aanvaarden, uiterlijk binnen de vijf dagen vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd gebracht dat de goederen te zijner beschikking zijn.

6. KLACHTEN
Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.
Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.
De eventuele terugzending van goederen zal slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke bevestiging van Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende goederen gebeurd is binnen een termijn van 5 dagen vóór de retouraanvraag. Specifieke bestelde en niet courante goederen kunnen nooit teruggeleverd worden aan Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert Indien Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert toelaat dat goederen kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van de bvba Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert aan de klant een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 10 dagen vanaf datum van toekenning door de klantendienst. Gedurende voornoemde termijn van 10 dagen dienen de goederen bij Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de goederen moet dit retournummer duidelijk op de bijgevoegde transportdocumenten vermeld worden. Enkel goederen in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden. De klant draagt alle verantwoordelijkheid en risico inzake de producten in het kader van hun terugzending. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert, worden de terugzendingskosten gedragen door de klant en heeft Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert het recht om een restocking & handling fee ten bedrage van minimaal 10 % van de aangekochte goederen aan te rekenen aan de klant.
Bij betwisting van de levering, in geval van niet levering, onvolledige levering, enz. is de klant gerechtigd om het bewijs van levering (POD, Proof of Delivery) op te vragen binnen 2 (twee) maand na bevesting van bestelling. Eens deze termijn verstreken, kan de effectieve levering van de goederen niet meer in vraag gesteld worden.
Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.
Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

7. WAARBORG
Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. De aansprakelijkheid van Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert in het kader van deze waarborg is in elk geval beperkt tot het bedrag dat Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert zelf in vrijwaring kan bekomen van haar eigen leverancier. De klant moet zich voor wat betreft deze waarborg rechtstreeks richten tot de fabrikant of de invoerder van het betreffende goed. U vindt hiertoe de nodige informatie op de website van Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert
Voor wat betreft verborgen gebreken die Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert zelf niet kent of gekend heeft, is Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert tot geen enkele vrijwaring gehouden.
Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert is in ieder geval niet gehouden aan de klant of aan derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (b.v. voortvloeiend of voort te vloeien uit een beschadiging of verlies van gegevens geregistreerd door de gebruiker), winstderving, schade aan goederen of schade aan personen, onder meer indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd indien de aanwijzigingen van Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert of haar vertegenwoordigers niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de klant.
Een eventuele doorverkoop door de klant van de geleverde goederen of materialen kan geen enkele verzwaring van de aansprakelijkheid van Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert met zich mee brengen. De klant vrijwaart Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen koper tegen Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert zou kunnen richten en die de perken van de aanspraken zouden overschrijden die de klant zelf tegen Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert zou kunnen laten gelden.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert
Indien de aansprakelijkheid van Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert weerhouden zou worden tengevolge van de niet-uitvoering of de wanuitvoering van huidige overeenkomst, aanvaarden partijen uitdrukkelijk dat het totaal der vergoedingen een bedrag, gelijk aan 3 % van de prijs van de software en hardware dat aan de oorzaak ligt van de schade, niet zal overschrijden.

9. INTELLECTUELE RECHTEN OP SOFTWARE
De aangeboden software blijft uitsluitend eigendom van de fabrikant. Enkel een gebruikslicentie wordt toegestaan. De gebruiker zal deze onder geen enkele vorm kunnen overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bewarende noch ten kosteloze titel. De gebruiker zal de eigendomsmeldingen ten voordele van de vennootschap, aangebracht op de software en de handleiding, in goede staat houden en zal er voor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft.
Het is de klant verboden onze goederen of onderdelen ervan op om het even welke wijze te wijzigen, na te maken, de namaking ervan toe te laten of te bevoordeligen. Onze klanten – tussenpersonen tussen de bvba Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert en de gebruiker – zijn ertoe gehouden de hier vermelde alinea’s met betrekking tot de intellectuele rechten op software of een tekst met dezelfde draagwijdte in hun verkoopsvoorwaarden te vermelden.

10. BETALINGSVOORWAARDEN
Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs.
Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijk zetel, contant, netto en zonder korting of 15 dagen na de levering voor de aangenomen klanten. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 13% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 123,95 euro kan bedragen.
Elke betaling wordt door Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert aangerekend op de oudste openstaande factuur.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten.
In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30 % van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan 30 %.
De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde goederen.

11. SOLIDARITEIT
Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

12. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken.
Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert zich het recht voor dit contract ten allen tijde te ontbinden of te verbreken zonder aanmaning noch vergoeding, bij de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt.

13. GEBRUIKSBEPERKINGEN
Aan de klant wordt uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat bepaalde goederen niet geschikt zijn om aangewend te worden in een nucleaire omgeving of enige andere risicovolle omgeving. De klant verbindt er zich toe de door de producenten verklaarde beperkingen, te respecteren. De klant verbindt zich om Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert schadeloos te stellen voor enige schade, kost of verantwoordelijkheid die Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert mocht ondergaan in het geval van een dergelijk gebruik, met inbreuk van deze clausule en van de door de producten verklaarde beperkingen in dit verband.

14. UITVOERBEPERKINGEN
De klant verbindt er zich toe de wettelijke voorwaarden van controle op uitvoer zoals opgelegd door de Verenigde Staten, evenals de wetten van de Europese Unie en haar lidstaten in deze materie, te respecteren. In het geval van uitvoer van bepaalde goederen buiten de Europese Unie, heeft de klant de verplichting om voorafgaand een schriftelijke toelating van de producent te bekomen. Bij inbreuk op deze clausule, zal de klant Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert vergoeden voor hieruit voortvloeiende schade, kosten, en uitgaven.

15. ARCHIEVEN
Voor veiligheidsredenen, verbindt de klant er zich toe om, gedurende een periode van 5 jaren, een lijst van zijn cliënteel (naam en adres) evenals van de aan hen verkochte producten en de data van de transacties, te bewaren.

16. MILIEU
Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen in het kader van milieuwetgeving van de klant. Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving, waaronder wetgeving inzake verpakkingen, de terugname van afgedankte electrische en electronische apparatuur en milieutaks op batterijen, maken geen deel uit van de verkoopprijs. Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert heeft het recht om kosten in het kader van deze en andere milieuwetgeving, indien toepasselijk, afzonderlijk te factureren aan de klant.

17. SPECIALE VENDOR ACTIES
In geval van een speciale actie met leverancier(s) van Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert in het kader waarvan aan de klant een bepaalde prijsstelling voorwaardelijk wordt toegestaan indien de klant een door de leverancier nader te bepalen specifiek order plaatst, verplicht de klant zich om de opgelegde formaliteiten en vereisten in het kader van dergelijke acties te respecteren en om gedurende een termijn van 5 jaren de nodige documenten die voormelde acties onderbouwen in haar lokalen ter beschikking te stellen aan Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert op haar eerste verzoek. Indien bijvoorbeeld een bepaalde actie vereist dat de klant de in het kader van deze actie bestelde goederen aan een bepaalde eindgebruiker verkoopt, dan verbindt de klant er zich toe om de vervulling van deze voorwaarde op voldoende wijze te documenteren en beschikbaar te houden voor Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert Bij gebreke van het respecteren van voornoemde verplichtingen, verbindt de klant er zich toe om de hem in het kader van deze actie toegestane voordelen onmiddellijk terug te betalen aan Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert en is Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert gerechtigd deze klant verdere speciale acties te weigeren. In geval van grotere schade, behoudt Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert zich het recht voor om hiervoor van de klant schadevergoeding te vorderen.

18. EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT
Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het eerste kanton te Brussel. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.
Ieder geschil tussen de klant en Loogo / Loogo-IT / Joost Backaert wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.